In Memoriam
Giunteris Paura
Giunteris Paura

    Į amžinybę pašauktas mūsų parapijietis Giunteris Paura (1938 09 28 – 2022 02 07). Giunteris gimė Maželių kaime, Priekulės rajone. Šeimoje augo penki broliai (trys išvyko į Vokietiją, du gyveno Lietuvoje). Pakrikštytas ir konfirmuotas Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Giunteris anksti paliko gimtuosius namus. Pirmoji jo darbovietė buvo Rygoje, po  to – kariuomenė. Grįžęs į Lietuvą, baigė Elektromechanikos technikumą…

Rūta Pilipavičienė
Rūta Pilipavičienė

2021 m. rugpjūčio 25 d. rytmetį Viešpats pasišaukė mūsų parapijietę, parapijos atkūrimo signatarę, gydytoją Rūtą Pilipavičienę.

Olga Baušienė
Olga Baušienė

Sausio 27 d. į amžinybę iškeliavo mūsų parapijietė, buvusi sekmadieninės mokyklos mokytoja Olga Baušienė (1938 07 27 - 2021 01 27).

Marta Berčytė
Marta Berčytė

Sausio 22 d. amžinybėn pašaukta aktyvi mūsų parapijietė Marta. Surinkdavo giesmynus po pamaldų, šypsena ir geru žodžiu išlydėdavo išeinančiuosius namo.

Salomėja Birutė Vanglikaitė
Salomėja Birutė Vanglikaitė

Vanglikaitė Salomėja Birutė gimė 1943-02-23 Skirsnemunės apylinkėje. Pakrikštyta Skirsnemunės katalikų bažnyčioje 1943 metais. Konfirmuota Vilniaus ev. Liuteronų bažnyčioje kun. Tamaros Šmit 1996 .

Eduardas Hakas
Eduardas Hakas

Po ilgos ir sunkios ligos 2018 m. kovą pas Viešpatį iškeliavo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos narys, darbininkas ir Lietuvos patriotas Eduardas Hakas

Liuda Danauskienė
Liuda Danauskienė

Tremtinių namuose Vilniuje kovo 15 d. naktį mirė parapijietė Liuda Danauskienė (g. Ivanova-Rokšic), buvo gimusi 1930 12 11 Tverėje, Rusijoje. Krikštyta 1931 m. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje (kun. Povilas Dilys). Konfirmuota 1955 m. Rusijoje Ugleuralsko mieste (kunigas Peter Ditmar).

Angelė Novičkovienė
Angelė Novičkovienė

Vilniuje birželio 5 d. rytmetį po sunkios ligos mirė Angelė Novičkovienė (g. Bulotaitė), Vilniaus ev. liuteronų parapijos atkūrimo signatarė, aktyvi „Vilniaus sandoros“ narė.

Edmundas Meškauskas
Edmundas Meškauskas

Vilniuje savo namuose balandžio 25 d. dėl įsisenėjusio širdies nepakankamumo netikėtai mirė vargonininkas Edmundas Meškauskas...

Povilas Endriejus Pukys
Povilas Endriejus Pukys

2017 m. kovo 15 d. eidamas 92-ius metus po sunkios ligos amžinybės keliu išėjo Povilas Endriejus Pukys, laikraštininkas, atsiminimų rašytojas, Vilniaus ev. Liuteronų parapijos tarybos narys, parapijos žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktorius...

Ilma Anelauskienė
Ilma Anelauskienė

2016 m. rugpjūčio 24 d. Vilniuje į Amžinybę iškeliavo Ilma Rūta Anelauskienė (g. Ašakaitė).

 Buvo gimusi 1930 m. rugsėjo 13 d. pasiturinčių ūkininkų latvių Pauliaus ir Matildos Ašakų šeimoje prie Latvijos-Lietuvos sienos, Zarasų rajone. Augo kartu su vyresniuoju broliu Jonu prie didžiulio Samanių ežero Rimšiškių vienkiemyje mylima ir lepinama. Lankė Zarasų gimnaziją. 19-os metų (1949 m.) – su mokykline…

Rūta Barysienė
Rūta Barysienė

 Vilniuje 2016 metų liepos 7 dienos rytą, eidama aštuoniasdešimt aštuntuosius metus, ramiai užgeso Rūta Ksaverija Žičkytė-Barysienė.

 Rūta gimė 1929 m. balandžio 2 d. Šeduvoje, inteligentų šeimoje. Jos tėvas buvo pašto viršininkas, domėjosi astronomija, istorija. Mama aukštųjų mokslų nebaigė, tačiau turėjo platų akiratį bei gilios gyvenimiškos patirties: dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą jai teko gyventi…

Augustas Žemaitaitis
Augustas Žemaitaitis

Ankstų 2016 m. vasario 13-osios rytmetį Vilniuje į Amžinybę iškeliavo Augustas Žemaitaitis, Vilniaus ev. liuteronų parapijos atkūrimo signataras, aktyvus parapijietis, buvęs „Vilniaus sandoros“ valdybos narys.

 Buvo gimęs 1940 11 17 Gardame, Žemaičių Naumiesčio parapijoje, gausioje Endriaus ir Martos (Gocentaitės) Žemaitaičių šeimoje. Baigęs inžinerijos studijas KPI, dirbo energetikos sistemoje, paskutinė…

Ina Drąsutienė
Ina Drąsutienė

 Vilniuje balandžio 30 d., sulaukusi 75-erių, po sunkios ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo žurnalistė, ilgametė Lietuvos televizijos darbuotoja, TV laidos „Kelias“ redaktorė Ina Drąsutienė (g. Griauzdaitė).

 Ina gimė 1940 m. vasario 18 d. Kaune, žinomo muziko, daugelio chorų įkūrėjo ir dirigento Klemenso Griauzdės ir Jadvygos Rosenienės-Griauzdienės šeimoje. Turėjo brolį iš pirmos motinos santuokos…

Lilija Rotkytė
Lilija Rotkytė

 Eidama 84-uosius, Vilniuje 2015 m. balandžio 6 d. į Amžinybę iškeliavo dr. Lilija Rotkytė, ilgametė parapijos senjorų klubo vadovė. 

 Lilija buvo gimusi 1931 m. birželio 25 d. Kaune. 1938 m. baigė pradžios mokyklą, 1950 m. – Kauno 3-ąją mergaičių vidurinę mokyklą. Nuo 1950 m. studijavo Maskvos M. Lomonosovo universiteto Geologijos fakultete. Jį baigė 1955 m. ir įgijo geologinės nuotraukos ir naudingųjų…

Vytautas Pilipavičius
Vytautas Pilipavičius

   2014 m. gruodžio 13 d. Kaune, sulaukęs 41-ų, po sunkios ligos Viešpaties buvo pasišauktas Vytautas Pilipavičius, agronomas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius.

   Vytautas Pilipavičius gimė 1973 m. liepos 10 d. Vilniuje, gydytojų Rūtos (g. Žemaitaitytės)…

Eugenija Andriulienė
Eugenija Andriulienė

 Eugenija Andrulienė gimė 1940 metais gegužės men. 27 dieną lietuvio ir vokietės šeimoje. Vėliau į pasaulį atkeliavo trys jos broliai. Visų vaikystė prabėgo Kaune, Šančiuose. Po karo jos tėvą su šeima perkėlė dirbti į Vilnių. Tėvas tuo metu dirbo spaustuvėje. Nuo to laiko jie ir liko gyventi Vilniuje. Eugenijos mama mirė kai Eugenijai buvo vos 21 metai, tad gyvenimas Eugenijos nelepino. Dar mamai esant gyvai Eugenija pradejo…

Audra Truncienė
Audra Truncienė

 Audra Truncienė (g. Raudoniūtė) gimė 1963 metais birželio 27 dieną Šilutėje. Ten baigė vidurinę mokyklą ir toliau mokėsi Vilniaus kooperacijos technikume, kurį baigusi dirbo Vilniaus bei Trakų rajonų viešojo maitinimo įmonėse, fabrike "Audėjas". Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dirbo Civilinės saugos departamente prie Krašto apsaugos ministerijos. Čia dirbdama ištekėjo, susilaukė sūnaus Domanto, baigė Mykolo Riomerio universitetą.…

Jurgis Dyčmonas
Jurgis Dyčmonas

 2013 08 26 netekome buv. Vilniaus ev. liuteronų parapijos Revizijos komisijos nario, jautraus ir dėmesingo žmogaus Jurgio Dyčmono. Jam lapkričio 16 d. būtų sukakę 90 metų (g.1923 11 16 Jurbarke). Amžinam poilsiui velionis atgulė Sudervės kapinėse Vilniuje. 

 Dr. Jurgis Dyčmonas, resp. nusip. statybininkas ėjo docento pareigas Vilniaus Gedimino technikos universitete, savo laiku buvo miestų statybos instituto…

Valteris Kilius
Valteris Kilius

Aštuoniasdešimt trejus metus žemėje gyvenęs Valteris Kilius 2013 m. gegužės 8 d. iškeliavo Tėviškėn Dangaus [KG 567].

Gimęs 1929 m. liepos 20 d. Klaipėdos krašte, Dituvos miestelyje, prie Minijos upės. 1944 metais sovietinių okupantų ištremtas Sibiran, iš ten grįžo 1958 m. su savo šeima bei broliu ir seserim. Apsigyveno Klaipėdoje. Po metų [1959] brolis ir sesuo emigravo Vokietijon. Pastaruosius…

Elzė Briedytė-Grundienė
Elzė Briedytė-Grundienė

     2013 m. gegužės 6 d., sulaukusi 68 metų, mirė Elzė Briedytė-Grundienė, viena pirmųjų mūsų parapijiečių. Vaikystėje buvo ištremta j Sibirą iš Nertaučių kaimo, Joniškio r. Grįžusi iš tremties, su tėvais gyveno Vilniuje. Baigė Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo leidykloje „Šviesa", „Revoliucijos" muziejuje. Jį uždarius, perėjo dirbti į archyvą. Be savo nuolatinio darbo, ji vertėjavo iš lietuvių į latvių…

Livija Viktorija Kalvanaitė-Šimulionienė
Livija Viktorija Kalvanaitė-Šimulionienė

 Livija Kalvanaitė gimė 1927 08 23 Strėlniekų vienkiemyje, Biržų r., krikštyta Biržų ev. liuteronų bažnyčioje [kun. E. Leijeris], konfirmuota 1944 m. Erbergės ev. liuteronų bažnyčioje, Latvijoje. Livija mūsų atsikūrusios parapijos pamaldose dalyvavo nuo 1992 metų. Buvo aktyvi senjorų klubo narė, rašė straipsnius į „Liuteronų balsą". Pastaruoju metu Livija slaugė savo sunkiai sergantį vyrą, su kuriuo susituokė 1958 m. Po jo mirties…

Olga Krejerienė
Olga Krejerienė

Netikėtai prieš pat 2012 m. Kalėdas mus paliko parapijietė Olga Krejerienė (Rotkytė). Olga buvo gimusi 1923 m. spalio 10 dieną Tauragėje. Augo su broliu Pranu Rotkiu, kuris nors ir buvo jaunesnis, tačiau mirė anksčiau už Olgą ir palaidotas Kaune. Jos vyras Mironas Krejeris, Vilniaus universiteto ekonomikos docentas, mirė 2005 m. Olga taip pat turėjo seserį Hertą Zorskienę, mūsų parapijietę. Dažnai jos kartu ateidavo į pamaldas.

Liolė (Lilija) Variakojytė
Liolė (Lilija) Variakojytė

    2012 m. gruodžio 6 d. Viešpaties buvo pasišaukta mūsų parapijos narė Liolė (Lilija) Variakojytė, sulaukusi 87 metų. Buvo gimusi 1925 m. vasario 4 d. Biržuose Jono ir Olgos (Likaitės) Variakojų šeimoje, kurioje augo keturi vaikai: Erika, Vilius, Lilija (Liolė) ir Jonas. Mama buvo liuteronė, tėvas – reformatas. Laikantis nerašytos tradicijos, dukros augintos liuteronėmis, o sūnūs – reformatais. Tėvai palaidoti…

Leokadija Vasiliauskienė
Leokadija Vasiliauskienė

Netikėta, staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo šeimininkę Leokadiją. Dar taip neseniai, “Liuteronų namų” salėje minint bendrystės su partnerine Lehnino bendruomene 20-metį, mūsų Leokadija beginėjo šen ir ten prie sumuštiniais nukrauto stalo, vis siūlydama: “Kam arbatos?”-“Kavos?” Tuomkart, kaip ir visais ilgais jos  tarnystės “Vilniaus Sandoroje” metais – sparti, darbšti, paslaugi, iki kruopelytės sąžiniga bei reikli. Ir štai jos…

Gitana Ranonytė-Sevrienė
Gitana Ranonytė-Sevrienė

Gitana Ranonytė-Sevrienė gim. 1967m. gruodžio 28 d. Tauragėje. Buvo linksma mergytė. Dainavo ,,Dainų Dainelėje“, buvo smalsi, visur pirmoji. Tauragėje baigė I vid. mokyklą, muzikos mokyklą, vėliau Vilniaus Technologijos technikumą. Sukūrė šeimą, vyras tragiškai žuvo dar negimus dukrelei. Po kelerių metų vėl ištekėjo, gimė sūnus. Bet nebuvo laiminga – vyras paliko šeimą. Sukūrė savo verslą, daug dirbo, rūpinosi vaikais, puoselėjo savo namus. Turėjo…

Anė Kleinaitė
Anė Kleinaitė

Vilniaus ev. liuteronų naujosiose kapinėse – Liepynėje – pirmoji iš mūsų  bendruomenės amžinojo poilsio atgulė Anė Kleinaitė. Iškilmingas apeigas pakasynose atliko vysk. M.Sabutis. Tai buvo  2012 m. vasario 7-ąją. Gimė Anė prieš šešiasdešimt ketverius metus (1948  02  11) Tauragės krašto Urvinių kaime. Krikštyta Sartininkų bažnyčioje, konfirmuota Tauragėje vyskupo Viktoro Jono Kalvano, senj. Anksti likusi be tėvų, augo vaikų namuose,…


 
« July 2024 »
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31